Rechtsgebieden

JANSEN & van de LUIJTGAARDEN ADVOCATEN

Aanbestedingsrecht

Overheden wijzen vandaag de dag veel opdrachten aan ondernemingen toe via aanbesteding.
De aanbesteding is aan veel regels gebonden. Bij twijfel of de aanbesteding juist is uitgevoerd kunt u contact met ons opnemen. Vaak geldt er een korte termijn waarbinnen u als inschrijver kunt reageren.
Voor vragen over aanbestedingsrecht kunt u contact opnemen met mr. P.C.H. Jansen of mr. A.P.E. (Arno) de Brouwer. 

Algemene voorwaarden

Of u nu zaken doet met consumenten of met zakelijke afnemers, het is belangrijk dat u de voorwaarden waaronder u zaken wenst te doen goed vast legt. Daarnaast dient u de algemene voorwaarden die u hanteert ook op de juiste wijze van toepassing te verklaren.
JANSEN & van de LUIJTGAARDEN ADVOCATEN adviseert u bij het controleren en/of opstellen van uw algemene voorwaarden en de juiste wijze van hanteren van deze voorwaarden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. A.P.E. (Arno) de Brouwer.

Arbeidsrecht

Salarisproblemen, ontslag, ziektes of ruzie met een werknemer of met een werkgever. Voor een ieder een erg ingrijpende situatie. Nog niet te spreken over een fusie of overname van een bedrijf en de rechten die van je werknemer wel of niet meegaan of de onzekerheid als werknemer daarbij. Een goed advies is in deze wenselijk. JANSEN & van de LUIJTGAARDEN ADVOCATEN kan u daarin voorzien. Hetzelfde geldt als er gedacht wordt aan een schorsing of een op non-actief stelling. Een nog groter probleem kan ontstaan bij een ontslag op staande voet. Kan of kon het wel gegeven worden?
Werknemers staan anders dan in ons omringende landen bijzonder sterk. De werkgever moet immers een aardig dossier opgebouwd hebben om feitelijk iets te kunnen doen. Werkgevers begeleiden wij met het opbouwen van een dossier bij een werknemer die zijn opgedragen taken onvoldoende uitvoert.

Voor vragen over arbeidsrecht kunt u contact opnemen met mevrouw mr. A. (Annemiek) Zwart, zij is lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN) of mr. A.P.E. (Arno) de Brouwer.  

Arbitrage

Arbitrage is een alternatief voor de gewone gang naar de rechter. In bouwzaken wordt vaak arbitrage overeengekomen.

JANSEN & van de LUIJTGAARDEN ADVOCATEN heeft een uitvoerige procespraktijk als het gaat om arbitragezaken.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. P.C.H. Jansen of mr. A.P.E. (Arno) de Brouwer.

Bestuursrecht

Op het gebied van het bestuursrecht kunnen wij u onder meer bij de volgende zaken begeleiden en zo nodig bijstaan in procedures:
- Arbeidsongevallen waarbij u als werkgever een boete wordt opgelegd naar aanleiding van een onderzoek door de Arbeidsinspectie;
- U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en deze aanvraag is geweigerd, of u heeft een omgevingsvergunning gekregen maar derden, bijvoorbeeld de buren, maken bezwaar;
- U wordt geconfronteerd met een handhavingsbesluit waarbij u wordt gesommeerd een situatie die in strijd met de wet zou zijn ongedaan te maken op straffe van een dwangsom, of u wilt dat een overheid tegen een illegale situatie optreedt (het afdwingen van handhaving);
- U wordt geconfronteerd met een nieuw bestemmingsplan waar u het niet mee eens bent;
- Door een nieuw bestemmingsplan lijdt u schade; u kunt dan een verzoek tot planschade indienen.
- U bent ontwikkelaar en u bent met de gemeente overeengekomen dat alle planschade ten gevolge van uw plan voor uw rekening is. In die gevallen bent u belanghebbende in de planschadeprocedures die door omwonenden worden ingesteld;
- Onttrekking van wegen aan de openbaarheid.
Voor zaken betreffende het bestuursrecht, ook als deze hierboven niet zijn opgesomd, kunt u contact opnemen met mr. A.P.E. (Arno) de Brouwer.

Bouwrecht

De bouwrechtspraktijk binnen JANSEN & van de LUIJTGAARDEN ADVOCATEN heeft een bijzondere positie. Reeds jaren staan de advocaten binnen kantoor cliënten bij in de adviespraktijk en procespraktijk. Bij de beoordeling van aanbestedingen en bouwcontracten wordt ons kantoor met grote regelmaat geconsulteerd. Mocht er echter geprocedeerd dienen te worden voor, tijdens of na bouwwerkzaamheden staan wij u graag bij.

Discussies over meer- of minderwerk gaan wij graag voor u aan.

Voor meer informatie over bouwrecht kunt u contact opnemen met mr. P.C.H. Jansen of mr. A.P.E. (Arno) de Brouwer.  

Burenrecht

In Nederland heeft (nagenoeg) iedereen met buren te maken. Vervelend genoeg kunnen hier geschillen ontstaan waar u dagelijks mee wordt geconfronteerd. Van overlast tot bouwplannen van de buren, van overhangende takken tot ramen in gevels op een te korte afstand van uw perceel.

Een misverstand die wij in onze praktijk vaak zien is de gedachte dat indien iemand beschikt over een omgevingsvergunning bouwen (voorheen de bouwvergunning) er altijd gebouwd mag worden volgens het ingediend bouwplan. Echter, een aanvraag voor een dergelijke vergunning wordt vaak niet getoetst aan het burgerlijk recht. Sterker nog, indien een aanvraag voldoet aan de welstandsnota, het bouwbesluit, het bestemmingsplan en de bouwverordening dan moet het college van burgemeester en wethouders de gevraagde vergunning verlenen. Het kan dus voorkomen dat een vergunning wordt afgegeven voor het bouwen van een woning waarbij in een zijgevel ramen zijn voorzien op een afstand van minder dan twee meter van (uw) perceelsgrens. Ondanks de vergunning is dit bouwplan toch in strijd met het burgerlijk recht. U kunt in een dergelijke situatie afdwingen dat de ramen in de zijgevel permanent ondoorzichtig worden gemaakt om uw privacy te beschermen.

Voor vragen over burenrecht kunt u contact opnemen met mr. A.P.E. (Arno) de Brouwer.

Contracten

JANSEN & van de LUIJTGAARDEN ADVOCATEN adviseert u op het gebied van contracten op allerlei gebieden. Dit kunnen contracten zijn die betrekking hebben op vastgoed gerelateerde onderwerpen zoals huur- en bouwrecht, of (raam)overeenkomsten met vaste leveranciers.
Voor vragen over contracten kunt u contact opnemen met mr. P.C.H. Jansen of mr. A.P.E. (Arno) de Brouwer.

Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht, dat wil zeggen een recht dat verbonden is aan de onroerende zaak en dat daaraan verbonden blijft bij overgang van de eigendom.

Bij erfdienstbaarheden kunnen het dienend/lijdend erf enerzijds en het heersend erf anderzijds, onderscheiden worden. Een erfdienstbaarheid bestaat uit een last waarmee de ene onroerende zaak is bezwaard (het dienden/lijdend erf) ten behoeve van een andere onroerende zaak, het heersend erf. Een erfdienstbaarheid kan ontstaan door vestiging of door verjaring of kan door de wet worden opgelegd. De last die een erfdienstbaarheid op het dienende erf legt bestaat in een verplichting om op, boven of onder een der beide erven iets te dulden of niet te doen. In de akte van vestiging van een erfdienstbaarheid kan aan de eigenaar van het heersende erf de verplichting worden opgelegd aan de eigenaar van het dienende erf op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom, de retributie, te betalen.

In Nederland worden erfdienstbaarheden bij het Kadaster ingeschreven.
Voor vragen over erfdienstbaarheden kunt u contact opnemen met mr. A.P.E. (Arno) de Brouwer.

Huurrecht

Op het gebied van huurrecht staat JANSEN & van de LUIJTGAARDEN ADVOCATEN zowel huurders als verhuurders bij. Wij adviseren u over contracten en, voor zover nodig, procederen wij indien huurder of verhuurder zich niet aan de overeenkomsten en/of de wet houdt.

Huurders van woningruimte hebben een grote mate van bescherming. Bij renovatie van uw woningbestand dient u zorgvuldig te werk te gaan.

Bij overlast door huurders kunt u als verhuurder optreden. Overlast kan in dat geval zelfs als een gebrek aan het gehuurde worden beschouwd zodat u tegenover uw andere huurders gehouden bent op te treden.

Waar veel verhuurders tegenwoordig tegenaan lopen is dat een huurder een hennepkwekerij opricht in de door u verhuurde woning. Wij kunnen u bijstaan bij het ontruimen van deze huurder uit de woning. Mocht het gaan om een bedrijfsruimte, dan kan het voorkomen dat u als eigenaar/verhuurder als verdachte wordt aangemerkt. Ook in dat geval kunnen wij u bijstaan.

Voor vragen over huurzaken kunt u contact opnemen met mr. A.P.E. (Arno) de Brouwer. Wordt u strafrechtelijk vervolgd in verband met een hennepkwekerij, dan kunt u contact opnemen met mr. B.P.J.H. (Barry) van de Luijtgaarden.

Incasso's

JANSEN & van de LUIJTGAARDEN ADVOCATEN kan u bijstaan met het incasseren van uw debiteuren. Graag gaan wij met u in overleg op welke wijze wij u hier in kunnen bijstaan.

Als advocaat kunnen wij voorafgaand aan een procedure conservatoir beslag leggen zodat, nadat de vordering is toegewezen door de rechter, u uw vordering ook kunt verhalen op de wederpartij.

Voor vragen over incasso’s kunt u contact opnemen met mr. A.P.E. (Arno) de Brouwer.

Insolventierecht

Binnen het kantoor JANSEN & van de LUIJTGAARDEN ADVOCATEN wordt met grote regelmaat gewerkt in de insolventiepraktijk. Regelmatig wordt mr. P.C.H. Jansen tot curator benoemd. Ook staat hij cliënten bij als adviseur bij een faillissement of herstructurering.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. P.C.H. Jansen.

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Mediation is een alternatief voor een gerechtelijke procedure.
Voor vragen over mediation kunt u contact opnemen met mr. A. (Annemiek) Zwart.

Ondernemingsrecht

Door de toename van wet- en regelgeving is het voor bedrijven van groot belang om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen van het ondernemingsrecht. Om risico’s te beperken zijn bijvoorbeeld heldere en zorgvuldig opgestelde contracten belangrijk. Met leveranciers, klanten maar ook met je werknemers. En wat moet je doen als er conflicten ontstaan? Professionele steun is hierbij welkom. Onze advocaten staan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf bij. Maar ook particulieren zoals aandeelhouders, directeuren of instellingen in de profit- en non-profitsector.

Allereerst moet u bepalen welke rechtsvorm voor uw bedrijf geschikt is. Om de keuze tussen de verschillende rechtsvormen als een BV, NV, Stichting, Vereniging, V.O.F. of eenmanszaak te maken, adviseren wij u graag. Indien u bij voorbeeld een BV wenst op te richten, dan zal er een notariële akte moeten worden opgesteld met daarbij de statuten van de vennootschap. 

Wij bieden u een full service voor deze oprichtingsvereisten.

Voor vragen op het gebied van ondernemingsrecht kunt u contact opnemen met mr. P.C.H. Jansen of mr. B.P.J.H. (Barry) van de Luijtgaarden.  

Personen- en Familierecht

Een verandering in uw persoonlijke situatie kan erg ingrijpend zijn. U kan hierbij denken aan een scheiding, overlijden dan wel kan het gaan omtrent omgang met  de kinderen of het gezag over hen. De familierecht- en mediationpraktijk van JANSEN & van de LUIJTGAARDEN ADVOCATEN is u hierbij graag van dienst.

Mevrouw mr. A. (Annemiek) Zwart heeft de specialistenopleiding gevolgd bij de vFAS. Als specialist weet ze als geen ander wat er kan spelen.

De praktijk van mr. Zwart beslaat onder meer de navolgende onderwerpen:
- Echtscheiding
- Echtscheiding en de ondernemer
- Collaborative divorce
- Mediation
- Naamswijziging
- Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
- Co-ouderschap
- PartnerAlimentatie
- Adoptie
- Echtscheiding en kinderen
- Gezag
- Omgang
- Kinderalimentatie
- Ouderschapsplan
- Co-ouderschap
- Viergesprek
- Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
- Pensioen afwikkeling van de ondernemer

Strafrecht

Wie aangehouden wordt voor een strafbaar feit wil zich goed kunnen verdedigen. Bij JANSEN & van de LUIJTGAARDEN ADVOCATEN vindt u de juiste advocaat daarvoor. Ons kantoor behandelt strafzaken voor zowel particulieren als ondernemers. In elke fase van het strafproces kunnen wij u bijstaan. De zaken die worden behandeld lopen uiteen van eenvoudige overtredingen en misdrijven alsook zware misdrijven. De zaken die worden behandeld lopen dan ook uiteen van kleine verkeersovertredingen tot en met levensdelicten. Ook fraudedelicten en opiumzaken worden met grote regelmaat behandeld. Binnen ons kantoor is brede expertise aanwezig op het gebied van strafrecht.
Mr. B.P.J.H. (Barry) van de Luijtgaarden heeft de opleiding tot specialist in strafzaken gevolgd bij het Willem Pompe instituut welk instituut is gelieerd aan de Universiteit Utrecht. Hij is ook lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

- Aangehouden! En Dan?
Wanneer er sprake is van een redelijk vermoeden van het plegen van een strafbaar feit dan kunt u daarvoor worden aangehouden. In dat geval is het goed om te weten dat u het recht heeft om te zwijgen. Op alle vragen van opsporingsambtenaren, waaronder dus ook de politie, mag u antwoorden dat u zich beroept op uw zwijgrecht. U hoeft namelijk niet mee te werken aan uw eigen veroordeling.

- Eerst een advocaat spreken?
Voor uw eerste politieverhoor heeft u het recht om een advocaat te spreken. In juridisch jargon spreken we dan over een consultatiegesprek. De advocaat legt u dan uit wat uw rechten zijn en hoe de procedure verloopt. Hij of zij zal na het gesprek uw naasten informeren voor zover er geen sprake is van beperkingen.

- Verklaring tekenen?
Na het afleggen van uw verklaringen zult u verzocht worden om een handtekening te zetten onder uw verklaring. Dit mag maar moet niet. Besef wel dat wanneer u tekent dit in een later stadium aan u kan worden tegengeworpen!

- Advocaat tijdens verhoor?
Tijdens het verhoor bestaat inmiddels de mogelijkheid dat een advocaat u bijstaat. Het opgesteld proces-verbaal van verhoor zal wel worden meegenomen in het dossier. Immers, het is een door een opsporingsambtenaar opgesteld stuk. Besef dan ook goed dat u zich kan beroepen op uw zwijgrecht en dat de politie alles kan noteren wat u zegt.

- Een dagvaarding, oproeping of strafbeschikking ontvangen?
Een dagvaarding is een juridisch stuk dat aangeeft dat u zich op enig moment dient te verantwoorden voor een verondersteld strafbaar feit. De officier van justitie beschrijft daarin waar u van verdacht wordt. Een oproeping kunt u eveneens ontvangen van de officier van justitie. Het zal hier in de meeste gevallen gaan om een oproep om te verschijnen bij het Openbaar Ministerie voor een zogenoemde TOM-Zitting. Een TOM-Zitting oftewel een Transactie Openbaar Ministerie betreft een zitting op het Parket van de Officier van Justitie waarbij deze u een voorstel doet tot afdoening van de zaak buiten de rechter om.

Een ontvangen strafbeschikking betreft een voorstel tot afdoening van een zaak buiten de rechter om. Hierbij doet de officier van justitie u een voorstel om de zaak af te doen. Dit gebeurt doorgaans per post. Let op! Bent u het er niet mee eens dan heeft u tot 14 dagen na verzending van de brief de tijd hier is tegen te doen. Doet u dit niet dan is het voorstel onherroepelijk!

Wanneer u dan ook een dagvaarding, oproeping of strafbeschikking ontvangt is het van groot dat u per ommegaande contact opneemt met een advocaat zodat deze samen met u de situatie in kan schatten. Wanneer het dan ook noodzakelijk is kan de advocaat samen met u de verdediging gaan voorbereiden.

- Hechtenis?
Wanneer u bent aangehouden dan mag u, op enkele uitzonderingen na,  in hechtenis worden genomen voor de duur van zes uren. Hierna kan het zijn dat dit verlengd wordt met de duur van drie dagen. Mocht het Openbaar Ministerie u langer willen houden dan dient zij een vordering inbewaringstelling in te dienen die door de Rechter-Commissaris zal worden behandeld. Hij of zij beslist dan of u in voorlopige hechtenis dient te verblijven. De maximale termijn hiervoor is veertien dagen. Na de Rechter-Commissaris moet de Officier van Justitie zich wenden tot de rechtbank die in de raadkamer kan beslissen tot verlengingen met dertig, zestig of negentig dagen. Overigens, negentig dagen is hierbij het maximum. Hierna houdt de voorlopige hechtenis niet direct op. Immers, na deze negentig dagen dient de zaak op zitting te komen. De rechtbank gaat dan zittingen bepalen en kunnen dan ook telkens de voorlopige hechtenis met negentig dagen verlengen. De zaak zal wel altijd binnen een redelijke termijn dienen te worden behandeld. Wat redelijk is, is mede afhankelijk van het soort zaak en de duur van het onderzoek.

- Overlevering of uitlevering?
Vanuit het buitenland kunnen verzoeken komen van autoriteiten die u opeisen. Het is in deze zaak dat u direct hiervoor een advocaat inschakelt. Deze kan beoordelen wat voor soort verzoek het is en u uitleggen welke procedures er gevolgd kunnen worden. Wanneer u in dit traject een verkeerde beslissing neemt kunt u ongewild afstand doen van aan u toekomende rechten. Gedurende het verloop van de procedure kan de advocaat reeds met u een advocaat in de arm nemen in het land vanwaar het verzoek tot uit- of overlevering komt om uw verdediging op te pakken. Wanneer de procedure in Nederland is doorlopen en er wordt beslist dat u over- of uitgeleverd wordt dan bestaat er slechts nog een mogelijkheid van cassatie dan wel kort-geding tegen de Nederlandse Staat.

Voor vragen over strafrecht kunt u contact opnemen met mr. B.P.J.H. (Barry) van de Luijtgaarden.
Bij spoed kunt u hem bereiken op nummer 06 - 20583103.