Bestuursrecht

Op het gebied van het bestuursrecht kunnen wij u onder meer bij de volgende zaken begeleiden en zo nodig bijstaan in procedures:
- Arbeidsongevallen waarbij u als werkgever een boete wordt opgelegd naar aanleiding van een onderzoek door de Arbeidsinspectie;
- U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en deze aanvraag is geweigerd, of u heeft een omgevingsvergunning gekregen maar derden, bijvoorbeeld de buren, maken bezwaar;
- U wordt geconfronteerd met een handhavingsbesluit waarbij u wordt gesommeerd een situatie die in strijd met de wet zou zijn ongedaan te maken op straffe van een dwangsom, of u wilt dat een overheid tegen een illegale situatie optreedt (het afdwingen van handhaving);
- U wordt geconfronteerd met een nieuw bestemmingsplan waar u het niet mee eens bent;
- Door een nieuw bestemmingsplan lijdt u schade; u kunt dan een verzoek tot planschade indienen.
- U bent ontwikkelaar en u bent met de gemeente overeengekomen dat alle planschade ten gevolge van uw plan voor uw rekening is. In die gevallen bent u belanghebbende in de planschadeprocedures die door omwonenden worden ingesteld;
- Onttrekking van wegen aan de openbaarheid.
Voor zaken betreffende het bestuursrecht, ook als deze hierboven niet zijn opgesomd, kunt u contact opnemen met mr. A.P.E. (Arno) de Brouwer.